Acupunctuur privacyverklaring

Acupunctuur privacyverklaring

Acupunctuur privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website acupunctuur.nl.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

In ons onderstaande privacybeleid vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

(Contact-)Gegevens Zorgverlener: Yuk Chi de Jong – Kan

Doel gegevensvastlegging

 • (para-)medische behandeling
 • acupunctuurbehandeling/TCG behandeling
 • verwijzing
 • intercollegiaal overleg (anoniem)
 • administratie, maken van afspraken
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. Belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • mogelijk zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens

 • medische gegevens
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd. Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

 • uw naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum en/of uw klantnummer
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult
 • korte omschrijving van aankopen zoals kruiden en shampoo
 • kosten van de aankopen

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming (*)
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit) (*)
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut (*) en bij de Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden

(*)  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke (zie bovenaan dit schema).

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Niet van toepassing

Met betrekking tot contact per email

Gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

Niet van toepassing

Met betrekking tot online afspraken maken

Niet van toepassing

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
 • Ons cookiebeleid is te vinden op de website, net als het privacybeleid mbt het gebruik van de website.

Digitale Nieuwsbrief

Niet van toepassing

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.).
  Computer heeft wachtwoordbeveliging.
 • Organisatorisch : Verwerkersovereenkomsten met derden. Veder niemand die toegang heeft tot geen anderen personen die toegang hebben tot patientendossiers.
  Papieren documenten met gegevens zitten achter een gesloten kast.

Meldplicht datalekken

Wij beschikken over een protocol datalekken

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG.

Logo-NVA-en-KAB

Acupunctuur vergoed door verzekering

Yuk Chi Acupunctuur Haarlem heeft een AGB zorgverlenerscode en vrijwel de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen.

Yuk Chi de Jong – Kan is lid van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA). Ze is ook lid van de koepelorganisatie KAB. Wij houden ons scherp aan de regels op het gebied van kwaliteit, hygiëne en wetgeving.

Bezoek Yuk Chi Acupunctuur praktijk

De praktijk van Yuk Chi Acupunctuur is gevestigd in Santpoort-Noord. Direct tegen Haarlem aan en tegenover het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord. Yuk Chi de Jong – Kan is als acupuncturist bekend in onder meer Haarlem, Santpoort, Bloemendaal, Zandvoort, Aerdenhout, Heemstede, Bentveld, Driehuis, IJmuiden, Overveen, Spaarndam, Velsen, Velserbroek, ea.

Acupunctuur Haarlem

Yuk Chi Acpunctuur

Yuk Chi Acupunctuur is een professionele acupunctuurpraktijk met moderne en traditionele acupunctuur.

Traditionele acupunctuur is een techniek uit de Chinese Geneeskunde waarbij zeer dunne naaldjes worden geprikt op het lichaam.

Bij moderne acupunctuur worden geen acupunctuurnaalden gebruikt maar laserlicht (laseracupunctuur).

Contact

Yuk Chi Acupunctuur
Dijkzichtlaan 2
2071 EZ
Haarlem

Telefoon 023 – 888 21 00

Neem contact met ons op

Openingstijden

maandag 08.30 – 14.00
dinsdag 08.30 – 14.00
woensdag 08.30 – 14.00
donderdag 08.30 – 14.00
vrijdag gesloten
zaterdag – zondag gesloten