BTW vrijstelling voor acupuncturisten!

Goed nieuws: BTW vrijstelling voor acupuncturisten!

Onderstaande belangrijke informatie over BTW vrijstelling voor acupuncturisten wil ik alvast met jullie delen vanuit mijn achtergrond als jurist en acupuncturist zonder BIG-registratie.

De meeste acupuncturisten (en ook andere TCM-therapeuten) weten dat er al een tijd een discussie gaande is over het feit dat over acupunctuurbehandelingen BTW / omzetbelasting betaald moet worden. Het BTW percentage dat over acupunctuurbehandelingen tot op heden betaald moest worden bedraagt maar liefst 21%.

De grondslag voor deze BTW verplichting voor acupunctuurbehandelingen is dat de rijksoverheid van oordeel is dat alleen behandelingen door bepaalde beroepen zoals beschreven in de Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) in aanmerking komen voor BTW vrijstelling.

Zonder BIG registratie, geen BTW vrijstelling voor acupuncturisten. Dat was tot op heden de redenering. En aangezien acupuncturisten niet staan vermeld in de betreffende beroepenlijst van de Wet BIG, kwamen behandelingen door acupuncturisten niet in aanmerking voor de de BTW vrijstelling. Met als gevolg dat er dus wel BTW betaald moest worden.

Maar nu is er goed nieuws! Er is op 1 april 2016 een Besluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd, waardoor deze situatie is veranderd. Het gevolg van dat Besluit is dat je als acupuncturist, nu toch in aanmerking kan komen voor deze regeling van BTW vrijstelling voor acupuncturisten, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Besluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd op 1 april 2016

Er zijn diverse rechterlijke uitspraken geweest waarin het onderwerp vrijstelling van omzetbelasting voor alternatieve geneeskundigen aan de orde zijn geweest. Meest belangrijke uitspraak betreft een uitspraak van de Hoge Raad (dat is de hoogste Nederlandse rechterlijke instantie) van 27 maart 2015.

Kort en simpel gezegd heeft de Hoge Raad in deze uitspraak bepaald dat het de overheid in principe vrij staat om gezondheidskundige / medische beroepen te omschrijven die onder de BTW vrijstelling vallen en dat de overheid daarbij een beoordelingsvrijheid heeft. Maar deze beoordelingsvrijheid is volgens de Hoge Raad niet onbeperkt en wordt begrensd door de eis dat de gezondheidskundige verzorging een zeker kwaliteitsniveau heeft.

Naar aanleiding van deze uitspraak van de Hoge Raad van 27 maart 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën op 1 april 2016 een Besluit gepubliceerd in de Staatscourant (dat is het officiële publicatieblad van de Staat), waarin de regels over vrijstelling van omzetbelasting zijn aangepast/verruimd. Het Besluit is niet concreet gericht op de BTW vrijstelling voor acupuncturisten maar is veel breder van opzet. Het Besluit heeft echter wel gevolgen voor (o.a.) acupuncturisten.

Voor de acupuncturist zonder BIG registratie geldt dat je nu toch in aanmerking kan komen voor de BTW vrijstelling als je voldoet aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Concrete gevolgen van het Besluit voor acupuncturisten zonder BIG registratie

Hieronder specifiek voor de collega-acupuncturisten zonder BIG-registratie (en die dus in hetzelfde schuitje zitten als ikzelf) een korte opsomming van de belangrijkste aspecten van dit Besluit.

Waaraan moet je nu voldoen als acupuncturist zonder BIG-registratie, om BTW vrijstelling te krijgen. Er zijn drie voorwaarden waaraan je moet voldoen. Hieronder de drie voorwaarden uit het Besluit op een rijtje met daarbij mijn conclusie:

1. Er moet sprake zijn van gezondheidskundige verzorging van de mens

Hiervan is sprake als het doel van de behandeling is: bescherming, instandhouding of herstel van de gezondheid van de mens. Voor de vrijstelling komen in aanmerking therapeutische behandelingen die ten doel hebben een diagnose te stellen, te behandelen en, voor zover mogelijk, te genezen van ziekten. Dit geldt ook voor preventieve behandelingen, dus als iemand nog geen ziekte heeft.

Het vergt denk ik geen verdere uitleg dat acupunctuurbehandelingen aan deze doelstelling voldoen en dus voldoen aan deze voorwaarde.

2. De behandelaar verricht een gezondheidskundige dienst die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst van behandelaar die wel een BIG registratie heeft

Hoe toon je nu aan dat je als acupuncturist zonder BIG-registratie een gelijk kwaliteitsniveau hebt als andere behandelaars die wel een BIG-registratie hebben? Dit kan volgens het Besluit op verschillende manieren.

De meest voor de hand liggende manier voor mijn collega-acupuncturisten zonder BIG-registratie is mijns inziens de volgende manier: een registratie bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging en/of overkoepelende organisatie waaruit blijkt dat je beschikt over zowel Medische Basiskennis (MBK) of Psychosociale Basiskennis (PSBK) als beroepsgerichte kennis op minimaal HBO-bachelor niveau.

De meeste Nederlandse acupuncturisten zonder BIG-registratie zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong en via Zhong aangesloten bij het overkoepelende orgaan KAB. Zowel Zhong als KAB worden erkend door vrijwel alle zorgverzekeraars. Voorwaarde voor toelating tot Zhong is in ieder geval een door Zhong erkende HBO-opleiding acupunctuur.

Ben jij dus bij Zhong / KAB ingeschreven EN heb jij MBK of PSBK, dan voldoe je hiermee dus aan deze voorwaarde. De MBK of PSBK kan onderdeel zijn geweest van je acupunctuuropleiding op HBO-niveau of als aanvullende opleiding bovenop de acupunctuuropleiding.

Ben jij ingeschreven bij Zhong maar heb jij nog géén MBK of PSBK, dan is het zaak dat je dit zo spoedig mogelijk alsnog behaalt. Want alle beroepsbeoefenaren zonder BIG-registratie die voor de BTW-vrijstelling in aanmerking willen komen, moeten hierover beschikken. Zonder MBK of PSBK, voldoe je niet aan deze voorwaarde.

Voor de andere manieren waarop je kunt aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarde 2 omtrent kwaliteitsniveau, kun je het Besluit raadplegen. Onderaan dit bericht vind je een link naar het Besluit. Kijk dan vooral naar paragraaf 4 en paragraaf 4.1 van het Besluit.

3. De dienst wordt verleend aan een individuele patiënt

Dit betekent dat tussen de acupuncturist en patiënt persoonlijk en rechtstreeks contact moet zijn. Als je bijvoorbeeld algemene informatie over acupunctuur plaatst op een website of tijdschrift, dan is dat geen dienst aan een individuele patiënt.

Acupunctuurbehandelingen worden altijd 1 op 1 aan patiënten gegeven. Ook hier is geen toelichting nodig dat acupunctuurbehandelingen aan deze voorwaarde voldoen. Als je aan alle drie hiervoor genoemde eisen voldoet, kom je dus in aanmerking voor BTW vrijstelling voor acupuncturisten.

Verder belangrijk om te weten

  • Als je in aanmerking komt voor de BTW vrijstelling moet je de met BTW belaste prestaties en de van BTW vrijgestelde prestaties apart vastleggen in je administratie. Houd hiermee dus rekening in je administratie/boekhouding. Vraag desnoods na bij je boekhouder hoe je dit moet doen.
  • Het Besluit is in werking getreden op 2 april 2016 (de dag na publicatiedatum in de Staatscourant). Dit betekent dus dat het Besluit sinds 2 april jl. geldig is en toegepast wordt.
  • De hiervoor genoemde voorwaarden voor acupuncturisten zonder BIG-registratie, gelden met terugwerkende kracht tot 27 maart 2015 (dat is de datum waarop de Hoge Raad de uitspraak heeft gedaan). Dit betekent in feite dat als je sinds 27 maart 2015 al voldeed aan alle 3 hierboven genoemde voorwaarden, je sinds 27 maart 2015 onterecht BTW hebt betaald. Je kan dan de vanaf 27 maart 2015 onterecht betaalde BTW terugvragen van de Belastingdienst. Dit geldt ook als je geen bezwaarschrift hebt ingediend.
  • Als je voor 27 maart 2015 bezwaar had ingediend en dat bezwaar nog niet is afgehandeld, kun je ook de BTW terugvragen die is betaald voor de datum van 27 maart 2015. Je moet dan uiteraard voor die tijd dan ook hebben voldaan aan de hierboven drie genoemde voorwaarden.

Hoe zorg je er nu voor dat je ook daadwerkelijk van deze BTW vrijstelling voor acupuncturisten gebruik kunt gaat maken?

Het valt nog te bezien hoe snel de Belastingdienst dit Besluit gaat uitvoeren en hoe / wanneer jij deze veranderingen bij jou daadwerkelijk in de acupunctuurpraktijk gaat merken en voelen.

  • Als je reeds een bezwaarschrift of verzoekschrift hebt ingediend, zou je kunnen afwachten op hun reactie.
  • Als je nog geen bezwaarschrift of verzoekschrift hebt ingediend kun je individuele actie ondernemen richting de Belastingdienst met het verzoek om teruggaaf van BTW.

Ook kun je kijken of je kan / wil doen aan een collectieve actie om BTW terug te vragen. Dat betekent concreet dat je meedoet met een groep acupuncturisten / TCM therapeuten die als eenheid optreedt richting de Belastingdienst. Neem hiervoor contact op met je beroepsvereniging om te informeren of hier plannen voor zijn. Ik heb in ieder geval vernomen dat de beroepsvereniging Zhong bezig is met het inventariseren van de mogelijkheden van een collectieve actie.

Het is aan te bevelen om het Besluit goed door te (laten) lezen om een compleet beeld te krijgen van de reikwijdte van het Besluit en de impact daarvan op jouw situatie. Mogelijk staan in het Besluit namelijk ook andere voor jouw situatie relevante zaken die ik hierboven niet heb genoemd.

Afhankelijk van jouw situatie kan het nuttig zijn om actie te ondernemen. Om ondersteuning hierin te krijgen of voor verdere vragen kun je het beste contact opnemen met je eigen boekhouder, je eigen juridisch adviseur, je beroepsvereniging of de Belastingdienst.

Tot slot

Zelf ben ik nog in afwachting van de officiële reactie van de Belastingdienst op mijn verzoekschrift dat ik heb ingediend op 15 oktober 2015. Daarin heb toen al met terugwerkende kracht gevraagd om teruggaaf van betaalde BTW per 27 maart 2015 en heb ik bewijsdocumenten meegestuurd van (o.a.) mijn lidmaatschap van Zhong en diploma MBK.

Voor de zekerheid had ik daarna ook nog een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst waarvan ik ook in afwachting ben van hun reactie. Gezien de inhoud van het Besluit heb ik er alle vertrouwen in dat de Belastingdienst mijn verzoekschrift en bezwaarschrift zullen inwilligen.

Mogelijk zal ik mijn verzoekschrift op deze website posten zodra ik antwoord heb van de Belastingdienst. Wellicht dat sommigen van jullie daar wat aan hebben. Houdt deze website met nieuwsberichten over acupunctuur en BTW teruggave dus goed in de gaten voor deze en eventuele andere nieuwe informatie over dit onderwerp.

Succes allemaal en we zijn weer een stap verder naar de erkenning van acupunctuur als behandelmethode.

Het Besluit kun je hier vinden

Lees hier meer over Yuk Chi Acupunctuur Haarlem

Lees ook:
– BTW-vrijstelling acupuncturisten (TCM-ers) en teruggaaf door de Belastingdienst
– BTW vrijstelling voor acupuncturisten, kruidengeneeskundigen, shiatsu- en tuina therapeuten

Dit bericht heeft een informerend karakter en is niet bedoeld als juridisch advies aan de lezer. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem voor advies over je eigen situatie contact op met je boekhouder en/of juridisch adviseur.

Lees hier het vervolg op dit artikel over BTW vrijstelling voor acupuncturisten en wat voor een gevolgen dit heeft voor jouw praktijk.

Logo-NVA-en-KAB

Acupunctuur vergoed door verzekering

Yuk Chi Acupunctuur Haarlem heeft een AGB zorgverlenerscode en vrijwel de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen.

Yuk Chi de Jong – Kan is lid van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA). Ze is ook lid van de koepelorganisatie KAB. Wij houden ons scherp aan de regels op het gebied van kwaliteit, hygiëne en wetgeving.

Bezoek Yuk Chi Acupunctuur praktijk

De praktijk van Yuk Chi Acupunctuur is gevestigd in Santpoort-Noord. Direct tegen Haarlem aan en tegenover het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord. Yuk Chi de Jong – Kan is als acupuncturist bekend in onder meer Haarlem, Santpoort, Bloemendaal, Zandvoort, Aerdenhout, Heemstede, Bentveld, Driehuis, IJmuiden, Overveen, Spaarndam, Velsen, Velserbroek, ea.

Acupunctuur Haarlem

Yuk Chi Acpunctuur

Yuk Chi Acupunctuur is een professionele acupunctuurpraktijk met moderne en traditionele acupunctuur.

Traditionele acupunctuur is een techniek uit de Chinese Geneeskunde waarbij zeer dunne naaldjes worden geprikt op het lichaam.

Bij moderne acupunctuur worden geen acupunctuurnaalden gebruikt maar laserlicht (laseracupunctuur).

Contact

Yuk Chi Acupunctuur
Dijkzichtlaan 2
2071 EZ
Haarlem

Telefoon 023 – 888 21 00

Neem contact met ons op

Openingstijden

maandag 08.30 – 14.00
dinsdag 08.30 – 14.00
woensdag 08.30 – 14.00
donderdag 08.30 – 14.00
vrijdag gesloten
zaterdag – zondag gesloten